Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta Rypin

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marcin Żyra

Marcin Żyra

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 45, przynależność:

Status: powołany - 23.11.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała II/5/2018 członek
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki stała II/5/2018 członek
Wspólne Posiedzenie Komisji doraźna członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
85 dot. zorganizowania w Rypinie "Jadłodzielni pod chmurką". interpelacja 2023-02-02

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad przyjęciem rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej (uwag nie uwzględniono w całości) LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dotyczącej korekty planu dochodów w zakresie środków z wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę 30 000,00 zł LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dotyczącej korekty planu dochodów w zakresie środków z wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i 3 oraz Szkole Podstawowej Nr3 na kwotę 65 838,35 zł LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków z uwagi na Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 zwiększające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego III transza na kwotę 266 555,03 zł LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków z uwagi na Pismo Ministra Finansów ST3.4752.7.2022.g przyznające środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Korekta planu dotycząca zmiany jednostki realizującej zadanie z MZOO na UM. LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta źródeł finansowania zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta źródeł finansowania zadania pn. "Modernizacja KATOLIKA - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta planu zadania pn. "Stowarzyszenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego" LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Zmiana nazwy zadania z "Dofinansowanie zakupu do ucyfrowienia bezpośredniego analogowego mamografu" na "Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego do pracowni endoskopii". LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LV Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-12-13 13:14:19 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LVI Sesji Rady Miasta Rypin LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:36:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:43:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:34:11 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dot. środków na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu COVID (VI transza) - 487 015,81 zł LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:35:22 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków - zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jst zabezpieczono środki na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii - Łącznie na 2022 rok-93.000zł LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-21 13:15:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VLII Sesji Rady Miasta Rypin LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-21 13:21:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-21 13:23:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-21 13:19:41 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej dot. wprowadzenia do budżetu zadania pn. "Budowa ścieżki edukacyjnej przy Centrum Edukacyjno-Zabawowym przy ul. Cholewińskiego - Koszarowa) - 80 tyś. zł (źródło finansowania 60 tyś. dofinansowanie z WFOŚiGW, 20 tyś. środki własne) LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-29 13:11:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LVIII sesji, LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:13:07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu LV, LVI, LVII sesji, LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:38:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:40:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:47:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:49:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin LVIII Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-12-29 13:51:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2023 LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:05:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:08:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie” LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:14:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:16:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:11:15 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dot. przystąpienia jednostki budżetowej MOPS do realizacji "Programu asystent rodziny na rok 2022"-środki finansowej przekazane na podstawie umowy Nr 113/2022 z dnia 22-12-2022 roku przez Wojewodą Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 6.000,00 zł LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-01-23 13:42:36 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LIX sesji LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:44:32 Głosowanie nad przyjęciem protokołu LVIII sesji LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:53:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:55:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:57:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -2023 LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:01:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:03:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:05:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:08:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:10:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:12:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LIX Sesja Rady Miasta za
2023-02-15 13:45:44 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LX Sesji Rady Miasta Rypin LX Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-02-15 13:49:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LX Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-02-15 13:44:21 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5. podpunktu b/ podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. LX Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-02-15 13:50:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. LX Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-07 15:23:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji LXI Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-07 15:25:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LXI Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-07 15:21:17 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie podpunktu b/ w punkcie 5. tj. "podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029" LXI Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:20:59 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LXII Sesji Rady Miasta Rypin LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:23:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołów LIX, LX, LXI Sesji Rady Miasta Rypin LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:23:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:27:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:31:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Rypin wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruński” Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Kościuszki LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:34:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/276/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:43:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:45:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:18:34 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 6. e/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o. o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów. LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:19:32 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 6. f/ projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku" LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:37:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o. o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:39:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku" LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:41:56 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany budżetowej dot. zmiany nazwy zadania z "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap" na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej" LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:46:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LXIII Sesji Rady Miasta Rypin LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:54:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:58:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 14:00:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania nieruchomości LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 14:02:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Rypin wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Kościuszki LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:43:52 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 5.e/ projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami (projekt uchwały Nr LXIII/377/2023) LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 14:03:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za