Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tomasz Tadeusz Szczęsny

Tomasz Tadeusz Szczęsny

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 289, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała II/5/2018 członek
Komisja Oświaty i Wychowania stała II/5/2018 członek
Komisja Kultury stała II/5/2018 przewodniczący
Wspólne Posiedzenie Komisji doraźna członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
46 Nawierzchnia dróg na ul. Polnej i Sadowej zapytanie 2019-09-03 2019-10-25
64 dot. montażu lampy, doświetlenia przejścia dla pieszych, znajdującego się na wysokości bloków ul. Mławska 43 i ul. Mławskiej 38a interpelacja 2020-09-08 2020-11-04
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 17:21:06 Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-22 17:33:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miasta Rypin. I sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:48:24 nad kandydaturą radnego Nowatkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:49:59 nad kandydaturą radnego Murawskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:48:56 nad kandydaturą radnego Kędzierskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:49:27 nad kandydaturą radnego Pawłowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:12:29 nad uchwałą w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:20:47 nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:26:52 nad uchwałą w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:35:29 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:36:53 w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Rypińskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:38:00 nad uchwałą w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:40:37 nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:53:29 nad uchwałą w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:14:58 nad porządkiem obrad II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:32:51 nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:22:03 Głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:52:16 nad uchwałą w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:57:02 nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:09:28 nad wykreśleniem z porządku obrad projektu uchwały Nr II/12/2018 w sprawie powołania komisji Statutowej. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:11:02 nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały Nr II/12/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:11:55 nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr II/14/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:17:12 protokołem I siesji RM II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 14:47:13 Głosowanie nad przyjęciem protokołu II sesji Rady Miasta Rypin III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:04:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2019 (projekt uchwały Nr III/15/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:22:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" (projekt uchwały Nr III/16/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:25:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypin (projekt uchwały Nr III/17/2018). III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:40:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Miasta Rypin (projekt uchwały Nr III/18/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:42:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (projekt uchwały Nr III/19/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:44:47 Glosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:47:51 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok (projekt uchwały Nr III/21/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:49:16 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2027 (projekt uchwały Nr III/22/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 14:46:13 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:33:28 Głosowanie nad wnioskiem formalnym p. Nowatkowskiego - zmiana w par. 4 pkt. 6 III sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 14:15:47 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV sesji Rady Miasta Rypin IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 14:16:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu III sesji Rady Miasta Rypin IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:35:18 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr IV/23/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:36:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok ( projekt uchwały Nr IV/24/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:56:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały Nr IV/25/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:11:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i waunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypin, zabudowanych na cele mieszkaniowe (projekt uchwały Nr IV/27/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:12:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały Nr IV/27/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:15:00 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin (projekt uchwały Nr IV/28/2019). IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:29:52 Głosowanie nad zmianą załącznika Nr 1 i Nr 2w projekcie uchwały Nr IV/23/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:33:38 Głosowanie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza do projektu uchwały Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:10:06 Głosowanie nad zmianą w projekcie uchwały Nr IV/26/2019 - wysokość bonifikaty - 70 % w pierwszym roku, w drugim roku 60%, w trzecim roku 50%, w czwartym 40%, w piątym 30 %, w szóstym 20 % IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-02-21 15:49:11 Głosowanie nad podjeciem uchwały w zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok. (Projekt uchwały Nr V/29/2019) V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-02-21 15:51:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027. (Projekt uchwały Nr V/30/2019) V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:10:11 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VI sesji Rady Miasta Rypin. VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:17:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rypin do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „ GEPARDII – transport niskoemisyjny. (Projekt uchwały Nr VI/31/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:23:04 Głosowanie nad podjeciem uchwały w zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok. (Projekt uchwały Nr VI/32/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:24:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027. (Projekt uchwały Nr VI/33/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:22:05 Głosowanie nad wprowadzeniem do budżetu kwoty 300 000 na koncepcję oraz program funkcjonalno użytkowy obwodnicy. VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-25 14:12:12 Głosowanie nad zmianą porządku obrad: w pkt. 5 dodanie podpunktów: n) projekt uchwały sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji (Nr VII/48/2019); o) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/49/2019); p) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/50/2019); r) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/51/2019); s) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/52/2019); t) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/53/2019). VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 14:14:01 Głosowanie nad porządkiem wraz z przegłosowanymi zmianami. VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 14:14:50 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z IV, V i VI sesji Rady Miasta. VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:17:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2019 rok. (projekt uchwały Nr VII/34/2019). VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:21:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin,( projekt uchwały Nr VII/35/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:22:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2015-2018”. ( projekt uchwały Nr VII/ 36/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:23:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022. (projekt uchwały Nr VII/37/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:24:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. (projekt uchwały Nr VII/38/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:26:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin. (projekt uchwały Nr VII/39/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:29:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze .( projekt uchwały Nr VII/40/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:30:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021. (projekt uchwały Nr VII/41/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:32:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018. (projekt uchwały Nr VII/42/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:45:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały Nr VII/44/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:46:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (projekt uchwały Nr VII/45/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:49:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr VII/46/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:50:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr VII/47/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:06:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/50/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:07:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/51/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:08:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/52/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:09:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/53/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:49:03 Głosowanie nad uzupełnieniem zmian budżetowych VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:35:46 Głosowanie nad podjęciem uchwły w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPS w Rypinie w 2018 roku (projekt uchwały Nr VII/43/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:04:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/48/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:05:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/49/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-04-26 13:12:54 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:14:37 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Miasta Rypin. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:11:02 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 6 h - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:12:11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 7 - zapoznanie z oceną zasobów społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:01:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (projekt uchwały Nr VIII/54/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:03:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. (projekt uchwały Nr VIII/55/2019 ) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:05:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty (projekt uchwały Nr VIII/56/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:07:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr VIII/57/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:09:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/53/15 z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020 (projekt uchwały Nr VIII/58/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:18:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr VIII/59/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:19:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr VIII/60/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:21:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (Projekt uchwały Nr VIII/61/2019). VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:00:06 Głosowanie nad zmianą w uchwale Nr VIII/54/2018 - dołączenie "Ogólnego raportu o finansach gminy" VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-11 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX sesji Rady Miasta Rypin IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 14:11:06 Głosowaniem nad przyjęciem protokołu z obrad VIII sesji Rady Miasta IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:16:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin . (Nr IX/62/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:36:33 Głosowanie nad podjęiem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2018 rok. (Nr IX/64/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:12:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie. (Nr IX/65/2019 ). IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:14:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały (Nr IX/66/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:15:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Klimatyzacja w budynku RCS w Rypinie (projekt uchwały Nr IX/67/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:16:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.. „ Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie” (projekt uchwały Nr IX/68/2019 ). IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:19:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziału pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego PK KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr IX/69/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:21:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych (projekt uchwały Nr IX/70/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:23:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„(Nr IX/71/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:24:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„ (Nr IX/72/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:34:06 Głosowanie nad uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr IX/73/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:34:54 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (Nr IX/74/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:35:29 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2018 rok (projekt uchwały Nr IX/63/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:33:15 Głosowanie nad zmianami budżetowymi (zwiększenie o ogólną kwotę 2 568 zł IX sesja Rady Miasta za
2019-06-28 13:28:15 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:30:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwał (Nr XI/75/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:32:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zasobów budownictwa mieszkaniowego Gminy Miasta Rypin. (Nr XI//76/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:45:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XI/77/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:46:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr XI/78/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:44:31 głosowanie nad wprowadzzniem dodatkowych zmian budżetowych XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:18:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:20:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołów IX, X i XI sesji Rady Miata Rypin XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:20:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w celu zapewnienia transportu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy z miejsca jego zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wielgiem oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym związanych (Nr XII/79/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:21:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie (Nr XII/80/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:22:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Nr XII/81/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:23:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin (Nr XII/82/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie do realizacji (Nr XII/84/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:27:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Nr XII/85/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:30:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego (Nr XII/86/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:31:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. ” Rozbudowa drogi powiatowej 2208 C – Starorypin – Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (Nr XII/87/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:53:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XII/88/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:54:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (Nr XII/89/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:56:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (Nr XII/90/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:57:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzaniem odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Rypin (ul. Mławska) w związku z przebudową chodników i ścieżki rowerowej (Nr XII/91/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:59:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w .św. Trójcy w Rypinie (Nr XII/92/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:00:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (Nr XII/93/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:02:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia wysokości opłat stosowanych na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym (Nr XII/94/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:19:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr XII/95/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:20:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr XII/96/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:25:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa w związku z realizacją projektu grantowego (Nr XII/83/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:14:56 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad (Zamiana projektu uchwały Nr XII/83/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach na projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa w związku z realizacją projektu grantowego. XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:16:58 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad 2 nowych projektow uchwał: p) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XII/95/2019, oraz r) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XII/96/2019 XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:51:08 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych (wraz z poprawką) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:52:27 Głosowanie na wprowadzeniem dodatkowej kwoty 124 000 zł na remont substancji mieszkaniowej dla RTBS XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:21:38 Głosowanie nd przyjęciem protokołu XII sesji RM XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 16:27:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:18:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:21:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:24:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C-Szafarnia–Wąpielsk-Długie–Rypin (ul. Piaski) XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:28:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie do realizacji wraz z przedstawioną zmianą. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:30:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:48:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:50:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:08:51 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad: wprowadzenie dodatkowego punktu - 9 lit. g) podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:59:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 16:39:56 Głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie w składzie: radny Bartosz Sobierajski, Tomasz Szczęsny, Barbara Górecka - Przewodnicząca XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 18:04:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin- ul. Dworcowa polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego” XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:47:39 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:11:29 Wprowadzenie dodatkowego pkt. - 9 h - podjęcie uchwały Nr XIII/106/2019 XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:14:28 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt. 9a - projekt uchwały Nr XIII/97/2019 XIII sesja Rady Miasta Rypin przeciw
2019-10-23 14:20:14 Głosowanie nad przyjęciem całego porządku obrad po zmianach. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 14:03:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki (Projekt uchwały Nr XIV/109/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:31:55 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dodatkowego punktu : 5 c/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki (Nr XIV/109/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:33:23 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIV sesji Rady Miasta po zmianach. XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:42:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr XIV/107/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:43:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019 -2027 ( projekt uchwały Nr XIV/108/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 13:55:27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XV sesji Rady Miasta X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 13:59:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XV/110/2019) X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 14:00:54 Głosowanie na dpodjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019 -2027 (projekt uchwały Nr XV/111/2019) X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:29:48 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XIII, XIV, XV sesji Rady Miasta Rypin XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:33:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:46:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:57:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:14:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:15:11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:26:07 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku odbrad XVI sesji - pkt. 3f- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020. (Projekt uchwały Nr XVI/117/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:26:45 Głosowanie nad wsprowadzeniem do porządku obrad XVI sesji dodatkowego punktu - pkt. 3 g - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 (Projekt uchwały Nr XVI/118/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:27:42 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad - pkt 3 h - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o. o. w Rypinie oraz objęcia z tego tytułu udziałów. (Projekt uchwały Nr XVI/119/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:17:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:18:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:20:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:28:43 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwględnionymi zmianami XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:13:09 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych (Po stronie dochodów : zwiększenie o 378 164, 23 zł; po stronie wydatków zwiększenie o 283 097, 57 zł. Łącznie zmniejszenie deficytu o kwotę 95 066, 66 zł XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 16:59:57 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad projektów uchwał od pkt. 3 b do pkt. 3 g. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:45:21 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w projekcie uchwały Nr XVI/113/2019 polegającej na poprawkach w podstawie prawnej oraz na zmianie w par. 1 pkt stawki na 23,08 zł i na zmianie w pkt. 7 a - na kwotę 0,82 zł. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:56:14 Głosowanie nad zmianą w projekcie uchwały Nr XVI/114/2019 polegającą na zmianie stawki w par. 1 pkt. 7 a) z kwoty 800 zł na 450 zł. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:12:33 Głosowanie nad przyjęciem porządku XVII sesji. XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:16:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/120/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:18:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały Nr XVII/121/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:19:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr XVII/122/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:20:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Nr XVII/123/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:22:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Nr XVII/124/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:23:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/125/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:16:25 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XVI i XVII sesji Rady Miasta Rypin. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:35:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XVIII/126/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:43:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok. (projekt uchwały Nr XVIII/127/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:54:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2020 (projekt uchwały Nr XVIII/129/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:13:42 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt 5c - 5d. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:15:09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVIII sesji po zmianach. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:53:52 Głosowanie nad zmianą w harmonogramie zadań w Programie profilaktyki i rozwiązywania problamów alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla mista Rypin na rok 2020 polegająca na przesunięciu kwoty 500 zł z zadania Nr 2 do zadania Nr 24. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:48:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin wraz ze zgłoszonymi poprawkami (Nr XVIII/128/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 14:24:50 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 15:06:58 głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok ( projekt uchwały Nr XIX/130/2020), XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 15:08:36 głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2020-2027 ( projekt uchwały Nr XIX/131/2020 ) XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:25:23 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Rypin na rok szkolny 2019/2020 ( projekt uchwały Nr XX/132/2020 ) XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:28:28 głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży , form zakresu tej pomocy , w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach ( projekt uchwały Nr XX/133/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:31:37 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2019 roku ( projekt uchwały Nr XX/134/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:34:47 głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019 ( projekt uchwały Nr XX/ 135/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:39:57 głosowanie nad projektem uchwały / w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2019 r. ( projekt uchwały Nr XX/136/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:44:28 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ( projekt uchwały Nr XX/137/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:47:28 głosowanie nad projeketem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin( projekt uchwały Nr XX/138/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:51:18 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały ( projekt uchwały Nr XX/139/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:54:19 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie plebani ewangelicko - augsburskiej w Rypinie przy ul. Tadeusza Kościuszki ( projekt uchwały Nr XX/140/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:56:37 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja ( projekt uchwały Nr XX/141/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:59:28 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2020 rok ( projekt uchwały Nr XX/142/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:02:27 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin( projekt uchwały Nr XX/143/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:06:17 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do objęcia linii kolejowej nr 33 Programem Kolejowym CPK ( projekt uchwały Nr XX/144/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:26:03 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XX/145 / 2020 ). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:28:55 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XX/146 /2020 ). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:11:57 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad : wprowadzenie pkt. 3 lit. "o" - podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r. (XX/147/2020). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:32:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r. (XX/147/2020) XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:15:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XX sesji po zmianach. XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:23:30 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:17:53 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XVII i XVII sesji XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-05 12:06:44 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Rypin XXI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-05 12:21:41 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 ( projekt uchwały Nr XXI/148/2020) XXI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-29 12:06:43 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr XII/153/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodników i ścieżek rowerowych. (W pkt. 4e) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:09:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XX i XXI sesji. XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:08:44 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXII sesji po zmianach. XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:14:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C-Głowińsk – Głowińsk" (projekt uchwały Nr XXII/149/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:15:26 Głosowanie nad pdjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt uchwały Nr XXII/150/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:29:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXII/151/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:32:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027( projekt uchwały Nr XXII/152/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:19:06 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:35:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodników i ścieżek rowerowych (Nr XII/153/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:10:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIII sesji XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:31:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2019 rok (Nr XXIII/155/2020). XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:32:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2019 rok (projekt uchwały Nr XXIII/156/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:05:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie miasta Rypin na rok szkolny 2020/2021 (projekt uchwały Nr XXIII/157/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:08:20 Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Rypin" (projekt uchwały Nr XXIII/158/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:09:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Rypin" (projekt uchwały Nr XXIII/159/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:12:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji (projekt uchwały Nr XXIII/160/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:13:30 Podjęie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2020 r. ( projekt uchwały Nr XXIII/161/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:14:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXIII/162 /2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:15:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXIII/163/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:08:54 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 12 h - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:53:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (Nr XXIII/164/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:12:50 Głosowanie nad podjęciem protokołu XII sesji Rady Miasta XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:17:09 Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin. (XXIII/154/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:52:06 Głosowanie nad wnioskiem radnego Murawskiego dot. dopisania w regulaminach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2 zapisu o treści: "Zabrania się przebywania na schodach wejściowych, murkach okalających i wnękach budynków szkolnych" XXIII sesja Rady Miasta za
2020-07-06 14:06:35 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXV sesji. XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:13:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr XXV/165/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:22:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXV/166/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:23:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXV/167/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 13:11:31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Rypin XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:24:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok. (Nr XXVI/168/2020) XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:26:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXVI169/2020) XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:23:40 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-09-08 14:25:18 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:29:24 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:34:54 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i sympatyków miasta Rypin z dnia 22.06.2020r. dot. wycofania uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23.10.2019r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:37:24 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:38:26 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-10-07 14:11:31 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII sesji XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:12:49 głosowanie nad przyjęciem protokołów XXIII-XXVII sesji XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:57:30 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:02:54 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ronda XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:10:33 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg . XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:14:09 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Spokojnej zaczynającej się od nr domu 42A dot. remontu drogi publicznej i jej oświetlenia. XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:21:31 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:27:29 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:09:51 Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad w punkcie 7a projektu uchwały Nr XXVIII/174/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:24:22 zwiększenie środków na realizacje zadania pod nazwą "Przebudowa drogi Łączącej i Bohaterów Czerwca" do łącznej kwoty 67 tyś zł w tym roku 2020 r. 1000 zł a w roku 2021 r. 66 tyś zł. XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:26:26 zabezpieczenie środków w kwocie 10 tyś zł na zmianę planu miejscowego w rejonie ul. Bielawki XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-11-30 13:26:41 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad. XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:28:44 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/180/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot.rejonu ul. Dworcowej i Mławskiej ) XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:31:50 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/181/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot. rejonu ul. Bielawki ), XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:34:10 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/182/2020w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:37:52 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/183/2020w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:39:31 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/184/2020zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg . XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:41:41 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/185/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizacje zadania pn. „ Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku „ XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:43:23 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/186/2020/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:45:08 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/187/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C – Głowińsk – Głowińsk „ XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:53:02 głosowanie na d projektem uchwały Nr XXIX/188/2020zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok, ( XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 14:01:39 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/189/2020/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027. XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:24:42 wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do działania w imieniu Rady Miasta Rypin w osobie radcy prawnego Jacka Cędrowskiego w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesionej w trybie nadzorczym na uchwałę nr XX/141/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3-Maja XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:51:29 wprowadzenie do planu inwestycyjnego zadania pod nazwą nabycie działki o wartości 34 tyś zł przy ul. Koszarowej oznaczonej nr geod 815/4 o pow. 0,1120 ha XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 14:04:26 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do działania w imieniu Rady Miasta Rypin w osobie radcy prawnego Jacka Cędrowskiego w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesionej w trybie nadzorczym na uchwałę nr XX/141/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3-Maja XXIX sesja RadyMiasta za
2020-12-29 13:19:39 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad XXX sesji, XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:21:11 głosowanie nad przyjęcie protokołów XXVIII i XXIX sesji, XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:39:36 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029( projekt uchwały Nr XXX/191/2020) XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:40:56 głosowanie całej uchwały budżetowej ( projekt uchwały Nr XXX/192/2020). XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:48:06 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2021( projekt uchwały Nr XXX/193/2020 ), XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:55:40 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok, (projekt uchwały Nr XXX/194/2020 ), XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 14:01:09 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 ( projekt uchwały Nr XXX/195/2020 ). XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 14:24:28 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXX/196/2020 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą. XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:16:54 głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:53:57 głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie budżetu Miasta Rypin na ten rok w kwocie 50 tyś zł na remont substancji mieszkaniowej XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:59:52 głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie kwoty 261 tyś zł na usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin w 2021 roku XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2021-01-29 14:13:00 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad . XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:15:53 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin ( projekt uchwały Nr XXXI/197/2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:18:43 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży ( projekt uchwały Nr XXXI/198/2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:35:26 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok ( projekt uchwały Nr XXXI/ 199 /2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:37:10 głosowanie nad projektem uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 ( projekt uchwały Nr XXXI/ 200 /2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:33:17 1. wniosek o zwiększenie środków opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Mławską a ul. Dworcową na odcinku od ulicy 1 Maja do torów kolejowych o kwotę 6.400,00 zł. do łącznej wartości 20.400,00 zł 2. wniosek o zwiększenie środków opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Bielawki o kwotę 8.450,00 zł do łącznej wartości 18.450,00 zł. Łączna wartość zmian 14.850,00 zł XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:13:30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:29:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:31:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:32:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2021 rok XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:34:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:38:48 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:40:59 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:10:39 Wniosek o wycofanie z porządku obrad podpunktu e punktu 5 dot. wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (projekt uchwały Nr XXXII/205/2021) XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:28:01 Wniosek o dodanie do Planu Pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Rypin na 2021r. posiedzenia w spółce w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin" Sp. z o. o. w miejscowości Puszcza Miejska w miesiącu czerwcu br. XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-04-30 13:15:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII sesji XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:17:28 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XXX, XXXI i XXXII sesji XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:31:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński Sp. z o. o. XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:33:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:35:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:36:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad, trybu, harmonogramu opracowania i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Miasta Rypin do 2030 roku XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:38:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:39:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:41:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin, na lata 2019-2021 w 2020 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:43:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2020r. XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:45:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Rypin na lata 2021 – 2024 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:47:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rypin XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:55:36 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:57:33 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:59:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:09:21 wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:52:46 wniosek o wprowadzenie zmian do zał. nr 5 uchwały Rady Miasta - Wykaz inwestycji miasta Rypin dot. nazwy inwestycji: 1. Pozycja IM.60016.1 powrót do pierwotnej nazwy zadania, tj. do nazwy "Przebudowa i rozbudowa dróg gminny nr 120623C ( ul. Polna ) i nr 120603C ( ul. Cicha ) w Rypinie", 2. Pozycja IM.60016.4 korekta nazwy zadania, tj. na " Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E.Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534 ) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy". Okres realizacji 2020-2022. XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-09 15:15:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIV sesji XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:17:07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:24:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:46:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2020 rok XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:47:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2020 roku XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:15:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Rypin na rok szkolny 2021/2022 XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:17:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Rypin do kategorii dróg gminnych XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:23:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:25:38 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:27:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:14:11 Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rypin o zmianę porządku obrad i dodanie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:22:14 Wniosek o przesunięcie 5 000 zł z dotacji przeznaczonych dla organizacji działających na rzecz osób w wieku emerytalnym na wykorzystanie ww. środków w ramach promocji XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-29 14:02:11 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVI sesji. XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:07:55 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2020 „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022 ( projekt uchwały Nr XXXVI/228/2021 ), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:10:09 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów( projekt uchwały Nr XXXVI/229 /2021 XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:11:38 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko –Pomorskiemu (projekt uchwały Nr XXXVI/230/2021), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:13:04 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego ( projekt uchwały Nr XXXVI/231/2021 ), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:22:34 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok ( projekt uchwały Nr XXXVI/ 232/2021), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:24:16 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027( projekt uchwały Nr XXXVI/233 /2021). XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 13:56:11 głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta Rypin o zmianę porządku obrad sesji i dodanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:25:51 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin (projekt uchwały Nr XXXVI/234/2021) XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:47:44 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej. p.w sw. Trójcy w Rypinie( projekt uchwały Nr XXXVI/235/2021) XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 13:53:56 wniosek i wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Nr XXXVI/229/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:20:11 1.wprowadzenie do budżetu MOSiR darowizny od PKN ORLEN w kwocie 40 tys. zł na "Dni Rypina ", 2.wprowadzenie do budżetu MOSiR środków od Energa Grupa ORLEN w kwocie 40 tys. zł na dofinansowanie Balonowego Pucharu Polski XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-07-16 12:08:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:22:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Firmy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „”KZN- Toruński” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz objęcie z tego tytułu udziałów XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:23:49 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/224/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Rypin do kategorii dróg gminnych XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:26:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:28:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:29:42 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:31:29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:19:27 wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wprowadzenia do budżetu 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy fontanny - ul. Nowy Rynek XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:20:05 wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wprowadzenie do budżetu 120.000 zł na projekt "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (projekt do programu Polski Ład) XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-09-09 13:09:36 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Rypin XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:10:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI i XXXVII sesji XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:22:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:23:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:28:34 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:29:53 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za