Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta Rypin

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Żywocki

Henryk Żywocki

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 208, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała II/5/2018 członek
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej stała II/5/2018 członek
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała II/5/2018 przewodniczący
Komisja Kultury stała II/5/2018 członek
Wspólne Posiedzenie Komisji doraźna członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 17:21:06 Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-22 17:33:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miasta Rypin. I sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:48:24 nad kandydaturą radnego Nowatkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:49:59 nad kandydaturą radnego Murawskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:48:56 nad kandydaturą radnego Kędzierskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:49:27 nad kandydaturą radnego Pawłowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:12:29 nad uchwałą w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:20:47 nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:26:52 nad uchwałą w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:35:29 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:36:53 w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Rypińskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:38:00 nad uchwałą w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:40:37 nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:53:29 nad uchwałą w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:14:58 nad porządkiem obrad II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:32:51 nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:22:03 Głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:52:16 nad uchwałą w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:57:02 nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:09:28 nad wykreśleniem z porządku obrad projektu uchwały Nr II/12/2018 w sprawie powołania komisji Statutowej. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:11:02 nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały Nr II/12/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:11:55 nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr II/14/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:17:12 protokołem I siesji RM II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 14:47:13 Głosowanie nad przyjęciem protokołu II sesji Rady Miasta Rypin III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:04:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2019 (projekt uchwały Nr III/15/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:22:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" (projekt uchwały Nr III/16/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:25:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypin (projekt uchwały Nr III/17/2018). III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:40:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Miasta Rypin (projekt uchwały Nr III/18/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:42:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (projekt uchwały Nr III/19/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:44:47 Glosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:47:51 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok (projekt uchwały Nr III/21/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:49:16 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2027 (projekt uchwały Nr III/22/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 14:46:13 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:33:28 Głosowanie nad wnioskiem formalnym p. Nowatkowskiego - zmiana w par. 4 pkt. 6 III sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 14:15:47 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV sesji Rady Miasta Rypin IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 14:16:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu III sesji Rady Miasta Rypin IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:35:18 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr IV/23/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:36:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok ( projekt uchwały Nr IV/24/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:56:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały Nr IV/25/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:11:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i waunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypin, zabudowanych na cele mieszkaniowe (projekt uchwały Nr IV/27/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:12:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały Nr IV/27/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:15:00 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin (projekt uchwały Nr IV/28/2019). IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:29:52 Głosowanie nad zmianą załącznika Nr 1 i Nr 2w projekcie uchwały Nr IV/23/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:33:38 Głosowanie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza do projektu uchwały Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:10:06 Głosowanie nad zmianą w projekcie uchwały Nr IV/26/2019 - wysokość bonifikaty - 70 % w pierwszym roku, w drugim roku 60%, w trzecim roku 50%, w czwartym 40%, w piątym 30 %, w szóstym 20 % IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-02-21 15:49:11 Głosowanie nad podjeciem uchwały w zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok. (Projekt uchwały Nr V/29/2019) V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-02-21 15:51:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027. (Projekt uchwały Nr V/30/2019) V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:10:11 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VI sesji Rady Miasta Rypin. VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:17:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rypin do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „ GEPARDII – transport niskoemisyjny. (Projekt uchwały Nr VI/31/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:23:04 Głosowanie nad podjeciem uchwały w zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok. (Projekt uchwały Nr VI/32/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:24:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027. (Projekt uchwały Nr VI/33/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:22:05 Głosowanie nad wprowadzeniem do budżetu kwoty 300 000 na koncepcję oraz program funkcjonalno użytkowy obwodnicy. VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-25 14:12:12 Głosowanie nad zmianą porządku obrad: w pkt. 5 dodanie podpunktów: n) projekt uchwały sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji (Nr VII/48/2019); o) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/49/2019); p) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/50/2019); r) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/51/2019); s) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/52/2019); t) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/53/2019). VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 14:14:01 Głosowanie nad porządkiem wraz z przegłosowanymi zmianami. VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 14:14:50 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z IV, V i VI sesji Rady Miasta. VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:17:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2019 rok. (projekt uchwały Nr VII/34/2019). VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:21:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin,( projekt uchwały Nr VII/35/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:22:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2015-2018”. ( projekt uchwały Nr VII/ 36/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:23:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022. (projekt uchwały Nr VII/37/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:24:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. (projekt uchwały Nr VII/38/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:26:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin. (projekt uchwały Nr VII/39/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:29:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze .( projekt uchwały Nr VII/40/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:30:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021. (projekt uchwały Nr VII/41/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:32:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018. (projekt uchwały Nr VII/42/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:45:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały Nr VII/44/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:46:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (projekt uchwały Nr VII/45/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:49:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr VII/46/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:50:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr VII/47/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:06:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/50/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:07:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/51/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:08:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/52/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:09:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/53/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:49:03 Głosowanie nad uzupełnieniem zmian budżetowych VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:35:46 Głosowanie nad podjęciem uchwły w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPS w Rypinie w 2018 roku (projekt uchwały Nr VII/43/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:04:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/48/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:05:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/49/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-04-26 13:12:54 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:14:37 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Miasta Rypin. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:11:02 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 6 h - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:12:11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 7 - zapoznanie z oceną zasobów społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:01:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (projekt uchwały Nr VIII/54/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:03:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. (projekt uchwały Nr VIII/55/2019 ) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:05:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty (projekt uchwały Nr VIII/56/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:07:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr VIII/57/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:09:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/53/15 z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020 (projekt uchwały Nr VIII/58/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:18:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr VIII/59/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:19:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr VIII/60/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:21:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (Projekt uchwały Nr VIII/61/2019). VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:17:20 Głosowanie nad zmianami budżetowymi VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:00:06 Głosowanie nad zmianą w uchwale Nr VIII/54/2018 - dołączenie "Ogólnego raportu o finansach gminy" VIII sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2019-06-11 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX sesji Rady Miasta Rypin IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 14:11:06 Głosowaniem nad przyjęciem protokołu z obrad VIII sesji Rady Miasta IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:16:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin . (Nr IX/62/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:36:33 Głosowanie nad podjęiem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2018 rok. (Nr IX/64/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:12:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie. (Nr IX/65/2019 ). IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:14:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały (Nr IX/66/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:15:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Klimatyzacja w budynku RCS w Rypinie (projekt uchwały Nr IX/67/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:16:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.. „ Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie” (projekt uchwały Nr IX/68/2019 ). IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:19:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziału pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego PK KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr IX/69/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:21:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych (projekt uchwały Nr IX/70/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:23:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„(Nr IX/71/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:24:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„ (Nr IX/72/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:34:06 Głosowanie nad uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr IX/73/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:34:54 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (Nr IX/74/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:35:29 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2018 rok (projekt uchwały Nr IX/63/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:33:15 Głosowanie nad zmianami budżetowymi (zwiększenie o ogólną kwotę 2 568 zł IX sesja Rady Miasta za
2019-06-28 13:28:15 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:30:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwał (Nr XI/75/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:32:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zasobów budownictwa mieszkaniowego Gminy Miasta Rypin. (Nr XI//76/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:45:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XI/77/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:46:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr XI/78/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:44:31 głosowanie nad wprowadzzniem dodatkowych zmian budżetowych XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:18:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:20:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołów IX, X i XI sesji Rady Miata Rypin XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:20:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w celu zapewnienia transportu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy z miejsca jego zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wielgiem oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym związanych (Nr XII/79/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:21:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie (Nr XII/80/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:22:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Nr XII/81/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:23:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin (Nr XII/82/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie do realizacji (Nr XII/84/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:27:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Nr XII/85/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:30:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego (Nr XII/86/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:31:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. ” Rozbudowa drogi powiatowej 2208 C – Starorypin – Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (Nr XII/87/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:53:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XII/88/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:54:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (Nr XII/89/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:56:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (Nr XII/90/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:57:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzaniem odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Rypin (ul. Mławska) w związku z przebudową chodników i ścieżki rowerowej (Nr XII/91/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:59:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w .św. Trójcy w Rypinie (Nr XII/92/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:00:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (Nr XII/93/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:02:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia wysokości opłat stosowanych na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym (Nr XII/94/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:19:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr XII/95/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:20:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr XII/96/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:25:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa w związku z realizacją projektu grantowego (Nr XII/83/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:14:56 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad (Zamiana projektu uchwały Nr XII/83/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach na projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa w związku z realizacją projektu grantowego. XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:16:58 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad 2 nowych projektow uchwał: p) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XII/95/2019, oraz r) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XII/96/2019 XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:51:08 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych (wraz z poprawką) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:52:27 Głosowanie na wprowadzeniem dodatkowej kwoty 124 000 zł na remont substancji mieszkaniowej dla RTBS XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:21:38 Głosowanie nd przyjęciem protokołu XII sesji RM XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 16:27:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:18:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:21:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:24:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C-Szafarnia–Wąpielsk-Długie–Rypin (ul. Piaski) XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:28:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie do realizacji wraz z przedstawioną zmianą. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:30:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:48:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:50:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:08:51 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad: wprowadzenie dodatkowego punktu - 9 lit. g) podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:59:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 16:39:56 Głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie w składzie: radny Bartosz Sobierajski, Tomasz Szczęsny, Barbara Górecka - Przewodnicząca XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 18:04:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin- ul. Dworcowa polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego” XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:47:39 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:11:29 Wprowadzenie dodatkowego pkt. - 9 h - podjęcie uchwały Nr XIII/106/2019 XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:14:28 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt. 9a - projekt uchwały Nr XIII/97/2019 XIII sesja Rady Miasta Rypin przeciw
2019-10-23 14:20:14 Głosowanie nad przyjęciem całego porządku obrad po zmianach. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 14:03:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki (Projekt uchwały Nr XIV/109/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:31:55 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dodatkowego punktu : 5 c/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki (Nr XIV/109/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:33:23 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIV sesji Rady Miasta po zmianach. XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:42:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr XIV/107/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:43:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019 -2027 ( projekt uchwały Nr XIV/108/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 13:55:27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XV sesji Rady Miasta X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 13:59:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XV/110/2019) X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 14:00:54 Głosowanie na dpodjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019 -2027 (projekt uchwały Nr XV/111/2019) X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:29:48 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XIII, XIV, XV sesji Rady Miasta Rypin XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:33:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:46:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:57:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:14:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:15:11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:26:07 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku odbrad XVI sesji - pkt. 3f- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020. (Projekt uchwały Nr XVI/117/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:26:45 Głosowanie nad wsprowadzeniem do porządku obrad XVI sesji dodatkowego punktu - pkt. 3 g - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 (Projekt uchwały Nr XVI/118/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:27:42 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad - pkt 3 h - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o. o. w Rypinie oraz objęcia z tego tytułu udziałów. (Projekt uchwały Nr XVI/119/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:17:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:18:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:20:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:28:43 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwględnionymi zmianami XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:13:09 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych (Po stronie dochodów : zwiększenie o 378 164, 23 zł; po stronie wydatków zwiększenie o 283 097, 57 zł. Łącznie zmniejszenie deficytu o kwotę 95 066, 66 zł XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 16:59:57 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad projektów uchwał od pkt. 3 b do pkt. 3 g. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:45:21 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w projekcie uchwały Nr XVI/113/2019 polegającej na poprawkach w podstawie prawnej oraz na zmianie w par. 1 pkt stawki na 23,08 zł i na zmianie w pkt. 7 a - na kwotę 0,82 zł. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:56:14 Głosowanie nad zmianą w projekcie uchwały Nr XVI/114/2019 polegającą na zmianie stawki w par. 1 pkt. 7 a) z kwoty 800 zł na 450 zł. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:12:33 Głosowanie nad przyjęciem porządku XVII sesji. XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:16:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/120/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:18:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały Nr XVII/121/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:19:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr XVII/122/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:20:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Nr XVII/123/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:22:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Nr XVII/124/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:23:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/125/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:16:25 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XVI i XVII sesji Rady Miasta Rypin. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:35:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XVIII/126/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:43:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok. (projekt uchwały Nr XVIII/127/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:54:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2020 (projekt uchwały Nr XVIII/129/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:13:42 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt 5c - 5d. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:15:09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVIII sesji po zmianach. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:53:52 Głosowanie nad zmianą w harmonogramie zadań w Programie profilaktyki i rozwiązywania problamów alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla mista Rypin na rok 2020 polegająca na przesunięciu kwoty 500 zł z zadania Nr 2 do zadania Nr 24. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:48:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin wraz ze zgłoszonymi poprawkami (Nr XVIII/128/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 14:24:50 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 15:06:58 głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok ( projekt uchwały Nr XIX/130/2020), XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 15:08:36 głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2020-2027 ( projekt uchwały Nr XIX/131/2020 ) XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:25:23 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Rypin na rok szkolny 2019/2020 ( projekt uchwały Nr XX/132/2020 ) XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:28:28 głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży , form zakresu tej pomocy , w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach ( projekt uchwały Nr XX/133/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:31:37 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2019 roku ( projekt uchwały Nr XX/134/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:34:47 głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019 ( projekt uchwały Nr XX/ 135/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:39:57 głosowanie nad projektem uchwały / w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2019 r. ( projekt uchwały Nr XX/136/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:44:28 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ( projekt uchwały Nr XX/137/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:47:28 głosowanie nad projeketem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin( projekt uchwały Nr XX/138/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:51:18 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały ( projekt uchwały Nr XX/139/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:54:19 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie plebani ewangelicko - augsburskiej w Rypinie przy ul. Tadeusza Kościuszki ( projekt uchwały Nr XX/140/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:56:37 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja ( projekt uchwały Nr XX/141/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:59:28 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2020 rok ( projekt uchwały Nr XX/142/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:02:27 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin( projekt uchwały Nr XX/143/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:06:17 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do objęcia linii kolejowej nr 33 Programem Kolejowym CPK ( projekt uchwały Nr XX/144/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:26:03 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XX/145 / 2020 ). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:28:55 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XX/146 /2020 ). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:11:57 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad : wprowadzenie pkt. 3 lit. "o" - podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r. (XX/147/2020). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:32:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r. (XX/147/2020) XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:15:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XX sesji po zmianach. XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:23:30 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:17:53 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XVII i XVII sesji XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-05 12:06:44 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Rypin XXI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-05 12:21:41 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 ( projekt uchwały Nr XXI/148/2020) XXI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-29 12:06:43 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr XII/153/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodników i ścieżek rowerowych. (W pkt. 4e) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:09:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XX i XXI sesji. XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:08:44 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXII sesji po zmianach. XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:14:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C-Głowińsk – Głowińsk" (projekt uchwały Nr XXII/149/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:15:26 Głosowanie nad pdjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt uchwały Nr XXII/150/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:29:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXII/151/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:32:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027( projekt uchwały Nr XXII/152/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:19:06 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:35:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodników i ścieżek rowerowych (Nr XII/153/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:10:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIII sesji XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:31:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2019 rok (Nr XXIII/155/2020). XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:32:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2019 rok (projekt uchwały Nr XXIII/156/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:05:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie miasta Rypin na rok szkolny 2020/2021 (projekt uchwały Nr XXIII/157/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:08:20 Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Rypin" (projekt uchwały Nr XXIII/158/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:09:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Rypin" (projekt uchwały Nr XXIII/159/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:12:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji (projekt uchwały Nr XXIII/160/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:13:30 Podjęie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2020 r. ( projekt uchwały Nr XXIII/161/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:14:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXIII/162 /2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:15:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXIII/163/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:08:54 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 12 h - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:53:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (Nr XXIII/164/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:12:50 Głosowanie nad podjęciem protokołu XII sesji Rady Miasta XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:17:09 Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin. (XXIII/154/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:52:06 Głosowanie nad wnioskiem radnego Murawskiego dot. dopisania w regulaminach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2 zapisu o treści: "Zabrania się przebywania na schodach wejściowych, murkach okalających i wnękach budynków szkolnych" XXIII sesja Rady Miasta za
2020-07-06 14:06:35 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXV sesji. XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:13:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr XXV/165/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:22:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXV/166/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:23:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXV/167/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 13:11:31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Rypin XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:24:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok. (Nr XXVI/168/2020) XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:26:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXVI169/2020) XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:23:40 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-09-08 14:25:18 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:29:24 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:34:54 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i sympatyków miasta Rypin z dnia 22.06.2020r. dot. wycofania uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23.10.2019r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:37:24 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:38:26 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-10-07 14:11:31 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII sesji XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:12:49 głosowanie nad przyjęciem protokołów XXIII-XXVII sesji XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:57:30 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:02:54 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ronda XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:10:33 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg . XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:14:09 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Spokojnej zaczynającej się od nr domu 42A dot. remontu drogi publicznej i jej oświetlenia. XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:21:31 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:27:29 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:09:51 Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad w punkcie 7a projektu uchwały Nr XXVIII/174/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:24:22 zwiększenie środków na realizacje zadania pod nazwą "Przebudowa drogi Łączącej i Bohaterów Czerwca" do łącznej kwoty 67 tyś zł w tym roku 2020 r. 1000 zł a w roku 2021 r. 66 tyś zł. XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:26:26 zabezpieczenie środków w kwocie 10 tyś zł na zmianę planu miejscowego w rejonie ul. Bielawki XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-11-30 13:26:41 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad. XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:28:44 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/180/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot.rejonu ul. Dworcowej i Mławskiej ) XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:31:50 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/181/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot. rejonu ul. Bielawki ), XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:34:10 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/182/2020w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:37:52 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/183/2020w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:39:31 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/184/2020zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg . XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:41:41 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/185/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizacje zadania pn. „ Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku „ XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:43:23 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/186/2020/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:45:08 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/187/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C – Głowińsk – Głowińsk „ XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:53:02 głosowanie na d projektem uchwały Nr XXIX/188/2020zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok, ( XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 14:01:39 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/189/2020/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027. XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:24:42 wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do działania w imieniu Rady Miasta Rypin w osobie radcy prawnego Jacka Cędrowskiego w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesionej w trybie nadzorczym na uchwałę nr XX/141/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3-Maja XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:51:29 wprowadzenie do planu inwestycyjnego zadania pod nazwą nabycie działki o wartości 34 tyś zł przy ul. Koszarowej oznaczonej nr geod 815/4 o pow. 0,1120 ha XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 14:04:26 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do działania w imieniu Rady Miasta Rypin w osobie radcy prawnego Jacka Cędrowskiego w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesionej w trybie nadzorczym na uchwałę nr XX/141/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3-Maja XXIX sesja RadyMiasta za
2020-12-29 13:19:39 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad XXX sesji, XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:21:11 głosowanie nad przyjęcie protokołów XXVIII i XXIX sesji, XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:39:36 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029( projekt uchwały Nr XXX/191/2020) XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:40:56 głosowanie całej uchwały budżetowej ( projekt uchwały Nr XXX/192/2020). XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:48:06 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2021( projekt uchwały Nr XXX/193/2020 ), XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:55:40 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok, (projekt uchwały Nr XXX/194/2020 ), XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 14:01:09 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 ( projekt uchwały Nr XXX/195/2020 ). XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 14:24:28 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXX/196/2020 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą. XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:16:54 głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:53:57 głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie budżetu Miasta Rypin na ten rok w kwocie 50 tyś zł na remont substancji mieszkaniowej XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:59:52 głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie kwoty 261 tyś zł na usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin w 2021 roku XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2021-01-29 14:13:00 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad . XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:15:53 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin ( projekt uchwały Nr XXXI/197/2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:18:43 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży ( projekt uchwały Nr XXXI/198/2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:35:26 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok ( projekt uchwały Nr XXXI/ 199 /2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:37:10 głosowanie nad projektem uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 ( projekt uchwały Nr XXXI/ 200 /2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:33:17 1. wniosek o zwiększenie środków opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Mławską a ul. Dworcową na odcinku od ulicy 1 Maja do torów kolejowych o kwotę 6.400,00 zł. do łącznej wartości 20.400,00 zł 2. wniosek o zwiększenie środków opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Bielawki o kwotę 8.450,00 zł do łącznej wartości 18.450,00 zł. Łączna wartość zmian 14.850,00 zł XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:13:30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:29:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:31:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:32:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2021 rok XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:34:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:38:48 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:40:59 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:10:39 Wniosek o wycofanie z porządku obrad podpunktu e punktu 5 dot. wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (projekt uchwały Nr XXXII/205/2021) XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-03-23 13:28:01 Wniosek o dodanie do Planu Pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Rypin na 2021r. posiedzenia w spółce w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin" Sp. z o. o. w miejscowości Puszcza Miejska w miesiącu czerwcu br. XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta wstrzymał się
2021-04-30 13:15:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII sesji XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:17:28 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XXX, XXXI i XXXII sesji XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:31:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński Sp. z o. o. XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:33:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:35:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:36:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad, trybu, harmonogramu opracowania i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Miasta Rypin do 2030 roku XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:38:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:39:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:41:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin, na lata 2019-2021 w 2020 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:43:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2020r. XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:45:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Rypin na lata 2021 – 2024 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:47:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rypin XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:55:36 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:57:33 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:59:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:09:21 wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-04-30 13:52:46 wniosek o wprowadzenie zmian do zał. nr 5 uchwały Rady Miasta - Wykaz inwestycji miasta Rypin dot. nazwy inwestycji: 1. Pozycja IM.60016.1 powrót do pierwotnej nazwy zadania, tj. do nazwy "Przebudowa i rozbudowa dróg gminny nr 120623C ( ul. Polna ) i nr 120603C ( ul. Cicha ) w Rypinie", 2. Pozycja IM.60016.4 korekta nazwy zadania, tj. na " Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E.Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534 ) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy". Okres realizacji 2020-2022. XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-09 15:15:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIV sesji XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:17:07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:24:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:46:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2020 rok XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:47:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2020 roku XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:15:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Rypin na rok szkolny 2021/2022 XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:17:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Rypin do kategorii dróg gminnych XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:23:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:25:38 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:27:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 15:14:11 Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rypin o zmianę porządku obrad i dodanie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-09 16:22:14 Wniosek o przesunięcie 5 000 zł z dotacji przeznaczonych dla organizacji działających na rzecz osób w wieku emerytalnym na wykorzystanie ww. środków w ramach promocji XXXIV sesja Rady Miasta za
2021-06-29 14:02:11 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVI sesji. XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:03:40 głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXIV sesji. XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:07:55 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2020 „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022 ( projekt uchwały Nr XXXVI/228/2021 ), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:10:09 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów( projekt uchwały Nr XXXVI/229 /2021 XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:11:38 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko –Pomorskiemu (projekt uchwały Nr XXXVI/230/2021), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:13:04 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego ( projekt uchwały Nr XXXVI/231/2021 ), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:22:34 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok ( projekt uchwały Nr XXXVI/ 232/2021), XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:24:16 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027( projekt uchwały Nr XXXVI/233 /2021). XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 13:56:11 głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta Rypin o zmianę porządku obrad sesji i dodanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:25:51 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin (projekt uchwały Nr XXXVI/234/2021) XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:47:44 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej. p.w sw. Trójcy w Rypinie( projekt uchwały Nr XXXVI/235/2021) XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 13:53:56 wniosek i wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Nr XXXVI/229/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-06-29 14:20:11 1.wprowadzenie do budżetu MOSiR darowizny od PKN ORLEN w kwocie 40 tys. zł na "Dni Rypina ", 2.wprowadzenie do budżetu MOSiR środków od Energa Grupa ORLEN w kwocie 40 tys. zł na dofinansowanie Balonowego Pucharu Polski XXXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2021-07-16 12:08:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:22:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Firmy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „”KZN- Toruński” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz objęcie z tego tytułu udziałów XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:23:49 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/224/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Rypin do kategorii dróg gminnych XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:26:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:28:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:29:42 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:31:29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:19:27 wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wprowadzenia do budżetu 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy fontanny - ul. Nowy Rynek XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-07-16 12:20:05 wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wprowadzenie do budżetu 120.000 zł na projekt "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (projekt do programu Polski Ład) XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin za
2021-09-09 13:09:36 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Rypin XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:10:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI i XXXVII sesji XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:22:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:23:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:28:34 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-09-09 13:29:53 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 14:40:03 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Rypin XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 14:41:31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Rypin XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 14:58:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 15:00:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 15:02:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/180/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 15:41:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 16:04:49 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-10-28 16:07:00 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 13:10:24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL sesji XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 13:11:44 Głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXIX sesji XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:04:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:06:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju „Elektromobilności dla Gminy Miasta Rypin” XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:08:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Rypin w rejonie ulicy Bielawki XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:09:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:12:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miasta Rypin XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:14:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypin XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:19:36 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:21:17 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-11-29 14:17:08 Głosowanie nad dodatkowymi zmianami budżetowymi w związku z otrzymaniem od Kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji informacji o konieczności korekty wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych i przeniesienia ich do WPF. XL Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 13:08:39 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLI sesji XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 13:09:52 Głosowanie nad przyjęciem protokołu XL sesji XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 14:56:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 14:58:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 15:03:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 15:04:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2022 XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 15:05:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 15:07:21 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2021-12-28 14:54:55 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych autopoprawek w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok XLI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 13:11:22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLII sesji XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 13:14:05 Głosowanie nad przyjęciem protokołu XLI sesji XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 13:19:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 13:22:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu przekazania informacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 13:24:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022 rok XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 13:42:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin XLII Sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2022-02-18 13:48:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 14:06:52 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 14:08:44 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 14:05:07 Głosowanie nad zmniejszeniem wartości zadania pn." Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą nr 120661C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy" do kwoty 500.000zł, Źródło finansowania: przeniesienie środków z RFIL do innych zadań. XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 14:04:04 Głosowanie nad korektą źródła finansowania zadania pn."Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie" Źródło finansowania: RFIL z 2021r. Łącznie FRIL- 1.750.000zł, środki własne 1.200.000zł oraz RFRD -2.500.000zł XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 14:02:54 Głosowanie nad korektą źródła finansowania zadania pn."Modernizacja "KATOLIKA"- Centrum Aktywności " Źródło finansowania: RFIL z 2021r. Łącznie FRIL- 500.000zł, środki RFIL-COVID-19: 380.000zł oraz środki z budżetu UE 3.554.720zł. XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-02-18 14:01:42 Głosowanie nad zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie dróg poprzez zmniejszenie rezerwy budżetowej do kwoty 70.000zł, przeznaczenie środków na wydatki związane z utrzymaniem dróg XLII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 12:17:14 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIII sesji XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 12:19:24 Głosowanie nad przyjęciem protokołu XLII sesji XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 12:54:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLII/268/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022 rok XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 12:56:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2024 XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 12:57:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2021r XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 12:59:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2021 roku XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:01:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021 XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:04:41 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:06:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:10:47 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:12:27 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:34:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:36:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Gminie Miasta Rypin XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-03-29 13:09:56 Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 479.970,00 zł. Kwota stanowi 100% dofinansowania ze środków Unijnych, na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" XLIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 12:45:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku porządku obrad XLIV sesji XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 12:51:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 12:53:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/273/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/268/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 12:56:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:14:11 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:15:50 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 12:43:43 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku” XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:09:22 wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25 000 zł na organizację EkoMajówki XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:11:21 Korekta planu w zakresie środków na stypendia i nagrody za wyniki sportowe XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:11:58 Korekta planu w zakresie środków na delegacje dla nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:12:34 Na podstawie analizy wykonania budżetu korekta planu finansowego urzędu związana z bieżącą obsługą XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:16:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku” XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:10:24 Dofinansowanie dla MPBP do realizacji zadania pn. "Każdy czytać może" w ramach Programu "Promocja czytelnictwa 2022". Źródło finansowania: MKiODN dofinansowanie 18.000 zł, środki własne organizatora 4.500 zł. XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-04-11 13:13:23 Wprowadzenie dodatkowych środków na zadania inwestycyjne dotyczące utwardzenia dróg w wysokości 50 000 zł. XLIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-05-25 12:34:57 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-05-25 12:36:17 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-05-25 12:33:26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 12:45:58 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVI sesji Rady Miasta Rypin XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 12:47:10 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XLIII, XLIV i XLV sesji Rady Miasta Rypin, XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 13:14:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 13:31:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 13:33:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:07:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin” XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:09:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Rypin na rok szkolny 2022/2023 XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:10:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:12:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin, z przeprawą na rzece Rypienica” XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:13:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:14:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o. o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:24:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:27:43 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:29:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 15:22:55 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych zmian budżetowych XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-06-06 12:44:39 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia XLVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-07-12 13:11:31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVIII sesji XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-07-12 13:13:08 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XLVI i XLVII sesji, XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-07-12 13:17:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-07-12 13:19:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-07-12 13:31:08 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-07-12 13:32:45 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-07-12 13:28:54 Głosowanie nad dodatkowymi zmianami budżetowymi: 1. Zabezpieczenie środków na zakup 2 szt. leżaków ogrodowych do Parku przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie 2. Zwiększenie wartości zadania pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" o kwotę 1.299.999,36 zł do kwoty łącznej 16.300.000 zł. Zabezpieczenie środków w WPF na 2023 rok. Zwiększenie zadania o 8% na ewentualną waloryzację kwoty umownej oraz 100.000zł na nadzór inwestorski, 3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-08-10 12:08:01 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIX Sesja Rady Miasta za
2022-08-10 12:58:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Montaż instalacji CO, CWU budynku Nowe Osiedle 16” XLIX Sesja Rady Miasta za
2022-08-10 13:00:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie” XLIX Sesja Rady Miasta za
2022-08-10 13:01:39 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok XLIX Sesja Rady Miasta za
2022-08-10 13:02:42 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 XLIX Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 12:12:48 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad L sesji Rady Miasta Rypin L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 12:14:28 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Rypin L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 12:15:34 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Rypin L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 13:03:37 Głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej w składzie: Radna Alicja Federowicz, Radny Tomasz Szczęsny, Radny Sławomir Pawłowski L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 13:13:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:05:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:13:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia wysokości opłat stosowanych na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:20:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:23:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:16:51 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków - 10 000,00 zł Dotacja z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację projektu pn. "Grand Prix pod dwiema flagami" - bieg doliną Rypienicy L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:18:15 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków - 25 600,00 zł Dodatkowe finansowanie z WFOŚIGW dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste Powietrze" L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:19:08 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków - 3 500,00 zł - zwiększa się wartość zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)" L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 12:11:36 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej (projekt uchwały nr L/314/2022) L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 13:52:53 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad zmiany poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rypin L Sesja Rady Miasta za
2022-09-09 14:04:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rypin L Sesja Rady Miasta za
2022-09-29 15:09:19 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LI sesji, LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 15:10:38 Głosowanie nad przyjęciem protokołu L sesji, LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 15:29:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Rypin LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 15:31:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie, Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 15:33:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 15:35:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Rypin LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 15:57:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Rypin LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 16:08:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Rypin LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 16:10:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Rypin LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 16:41:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 16:42:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 16:39:32 Wprowadzenie dodatkowej zmiany w budżecie miasta – zwiększenie o 60 tyś. zł na wsparcie finansowe Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup zestawu do ucyfrowienia bezpośredniego, analogowego mammografu LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 16:38:23 Wprowadzenie dodatkowej zmiany w budżecie miasta – zwiększenie środków na realizację projektu pn. „Lekki plecak – odciążamy kręgosłupy naszych dzieci” o 21.576,44 zł do łącznej kwoty 138 700,00 zł LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-09-29 16:35:34 Korekta planu w wydatkach majątkowych dot. zadania pn. "Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" poprzez wykreślenie zadania z roku bieżącego i zabezpieczenie środków w WPF na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 177.735,00 zł (w 2023 r. - 71.094,00 zł, w 2024 r. - 106.641,00 zł) LI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-10-12 13:09:47 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LII sesji LII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-10-12 13:31:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-10-12 13:32:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-10-25 14:09:40 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LII Sesji Rady Miasta Rypin LIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-10-25 14:25:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-10-25 14:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-08 13:29:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-08 13:32:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-08 13:27:46 Głosowanie nad wprowadzeniem środków pieniężnych na wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 62.424,00 zł LIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-08 13:28:47 Głosowanie nad wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. LIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 14:09:13 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LV sesji wraz z wprowadzoną zmianą. LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 14:10:27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu LI, LII, LIII, LIV sesji, LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 14:07:52 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku LV sesji Rady Miasta Rypin, poprzez wprowadzenie punktu - Wręczenie Zaświadczenia o wyborze radnego oraz Ślubowanie Radnego - po punkcie "przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII, LIV sesji" LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad przyjęciem rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej (uwag nie uwzględniono w całości) LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dotyczącej korekty planu dochodów w zakresie środków z wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę 30 000,00 zł LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dotyczącej korekty planu dochodów w zakresie środków z wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i 3 oraz Szkole Podstawowej Nr3 na kwotę 65 838,35 zł LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków z uwagi na Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 zwiększające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego III transza na kwotę 266 555,03 zł LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków z uwagi na Pismo Ministra Finansów ST3.4752.7.2022.g przyznające środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Korekta planu dotycząca zmiany jednostki realizującej zadanie z MZOO na UM. LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta źródeł finansowania zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta źródeł finansowania zadania pn. "Modernizacja KATOLIKA - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta planu zadania pn. "Stowarzyszenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego" LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Zmiana nazwy zadania z "Dofinansowanie zakupu do ucyfrowienia bezpośredniego analogowego mamografu" na "Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego do pracowni endoskopii". LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-11-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LV Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:14:19 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LVI Sesji Rady Miasta Rypin LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:36:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:43:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:34:11 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dot. środków na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu COVID (VI transza) - 487 015,81 zł LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-13 13:35:22 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków - zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jst zabezpieczono środki na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii - Łącznie na 2022 rok-93.000zł LVI Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-21 13:15:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VLII Sesji Rady Miasta Rypin LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-21 13:21:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-21 13:23:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-21 13:19:41 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej dot. wprowadzenia do budżetu zadania pn. "Budowa ścieżki edukacyjnej przy Centrum Edukacyjno-Zabawowym przy ul. Cholewińskiego - Koszarowa) - 80 tyś. zł (źródło finansowania 60 tyś. dofinansowanie z WFOŚiGW, 20 tyś. środki własne) LVII Sesja Rady Miasta za
2022-12-29 13:11:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LVIII sesji, LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:13:07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu LV, LVI, LVII sesji, LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:38:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:40:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:47:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:49:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 13:51:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2023 LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:05:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:08:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie” LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:14:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:16:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2022-12-29 15:11:15 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dot. przystąpienia jednostki budżetowej MOPS do realizacji "Programu asystent rodziny na rok 2022"-środki finansowej przekazane na podstawie umowy Nr 113/2022 z dnia 22-12-2022 roku przez Wojewodą Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 6.000,00 zł LVIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-01-23 13:42:36 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LIX sesji LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:44:32 Głosowanie nad przyjęciem protokołu LVIII sesji LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:53:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:55:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 13:57:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -2023 LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:01:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:03:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:05:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:08:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:10:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LIX Sesja Rady Miasta za
2023-01-23 14:12:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LIX Sesja Rady Miasta za
2023-03-07 15:23:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji LXI Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-07 15:25:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LXI Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-07 15:21:17 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie podpunktu b/ w punkcie 5. tj. "podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029" LXI Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:20:59 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LXII Sesji Rady Miasta Rypin LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:23:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołów LIX, LX, LXI Sesji Rady Miasta Rypin LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:23:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:27:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:31:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Rypin wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruński” Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Kościuszki LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:34:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/276/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:43:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:45:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:18:34 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 6. e/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o. o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów. LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 13:19:32 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 6. f/ projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku" LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:37:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o. o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:39:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku" LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-14 14:41:56 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany budżetowej dot. zmiany nazwy zadania z "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap" na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej" LXII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:46:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LXIII Sesji Rady Miasta Rypin LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:54:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:58:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 14:00:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania nieruchomości LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 14:02:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Rypin wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Kościuszki LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 13:43:52 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 5.e/ projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami (projekt uchwały Nr LXIII/377/2023) LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-03-28 14:03:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami LXIII Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:21:11 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LXIV sesji LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:22:35 Głosowanie nad przyjęciem protokołów LXII, LXIII sesji LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:31:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2023 rok LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:33:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2022 r. LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:36:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Gminie Miasta Rypin LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:39:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2024 w 2022 roku LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:41:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2022 LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:42:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:45:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2021-2022 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022 LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:47:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 14:06:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 14:08:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:15:52 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 4. podpunktu k/ projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/377/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:19:34 Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 4. podpunktu l/ podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 14:09:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/377/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 14:11:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:52:36 Głosowanie nad zmianą budżetową dotyczącą wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w ramach sponsoringu na EKOMAJÓWKĘ w dniu 02 maja br. od Krajowej Grupy Spożywczej - 40 000,00 zł. LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:54:45 Głosowanie nad zmianą budżetową dotyczącą wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w ramach sponsoringu na Festiwal Pozytywnych Rytmów w dniach 16-18 czerwca br. od Energa Grupa Orlen - 125 000,00 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:56:01 Głosowanie nad zmianą budżetową dotyczącą wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w ramach sponsoringu na Balonowe Mistrzostwa Polski Rypin Cup 2023 w dniach 1-6 sierpnia br. od Energa Grupa Orlen - 125 000,00 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:57:19 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. korekty planu dochodów jednostki na podstawie wykonania za I kw. br. dot. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:58:19 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków w związku z Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.IV.1612.18.2023 przyznającym środki z Funduszu COVID-19 na wypłaty-refundację podatku VAT za gaz ziemny - 456,00 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:59:39 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków dot. Rozliczenia grantu PPGR dot. realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR. Zwrot części kwoty ubezpieczenia - 11 784,24 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 14:01:21 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków dot. zwiększenia środków na zakup materiałów do budowy kwater na Cmentarzu Komunalnym - 3 000,00 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 14:02:39 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków tj., na podstawie harmonogramu dotacji zabezpieczenie środków dla Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej na realizację projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0. - 2 595,00 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 14:04:07 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków tj. zabezpieczenia środków na wydatki związane z przyjazdem młodzieży z Włoch - Miejski Zespół Obsługi Oświaty - 9.000,00 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-04-25 13:53:41 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków tj. środków pozyskanych w ramach darowizny na EKOMAJÓWKĘ w dniach 02 maja br. od Fundacji Grupy PERN - 15.000,00 zł LXIV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 13:10:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LXV sesji LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 13:12:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu LXIV sesji Rady Miasta Rypin. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 13:17:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 13:45:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2022 rok. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 13:47:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2022 rok. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:22:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin” . LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:24:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:26:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2023-2026. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:28:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:30:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:32:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:47:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:49:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:42:17 Głosowanie nad dodatkową zmianą budżetową dot. wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków z tytułu podpisania umowy marketingowej z Krajową Grupą Spożywczą na świadczenie usług reklamowych podczas Festiwalu Pozytywnych Rytmów (16-18 czerwca) oraz Dni Rypina (23-25 czerwca) - 40.000,00 zł - jednostka realizująca MOSiR. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:43:42 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany formy przekazania środków na nagrody za dobre wyniki sportowe dla dzieci i młodzieży. LXV Sesja Rady Miasta Rypin za
2023-05-31 14:44:52 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej dot. zabez