Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jan Waruszewski

Jan Waruszewski

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 301, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała II/5/2018 członek
Komisja Oświaty i Wychowania stała II/5/2018 członek
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki stała II/5/2018 członek
Wspólne Posiedzenie Komisji doraźna członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 17:21:06 Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-22 17:33:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miasta Rypin. I sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:48:24 nad kandydaturą radnego Nowatkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:49:59 nad kandydaturą radnego Murawskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:48:56 nad kandydaturą radnego Kędzierskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:49:27 nad kandydaturą radnego Pawłowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:12:29 nad uchwałą w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:20:47 nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:26:52 nad uchwałą w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:35:29 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:36:53 w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Rypińskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:38:00 nad uchwałą w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:40:37 nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:53:29 nad uchwałą w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:14:58 nad porządkiem obrad II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:32:51 nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:22:03 Głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:52:16 nad uchwałą w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 18:57:02 nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:09:28 nad wykreśleniem z porządku obrad projektu uchwały Nr II/12/2018 w sprawie powołania komisji Statutowej. II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:11:02 nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały Nr II/12/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:11:55 nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr II/14/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-11-29 16:17:12 protokołem I siesji RM II sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 14:47:13 Głosowanie nad przyjęciem protokołu II sesji Rady Miasta Rypin III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:04:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2019 (projekt uchwały Nr III/15/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:22:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" (projekt uchwały Nr III/16/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:25:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypin (projekt uchwały Nr III/17/2018). III sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2018-12-14 15:40:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Miasta Rypin (projekt uchwały Nr III/18/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:42:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (projekt uchwały Nr III/19/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:44:47 Glosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem III sesja Rady Miasta Rypin przeciw
2018-12-14 15:47:51 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok (projekt uchwały Nr III/21/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:49:16 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2027 (projekt uchwały Nr III/22/2018) III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 14:46:13 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. III sesja Rady Miasta Rypin za
2018-12-14 15:33:28 Głosowanie nad wnioskiem formalnym p. Nowatkowskiego - zmiana w par. 4 pkt. 6 III sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 14:15:47 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV sesji Rady Miasta Rypin IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 14:16:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu III sesji Rady Miasta Rypin IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:35:18 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr IV/23/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:36:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok ( projekt uchwały Nr IV/24/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:56:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały Nr IV/25/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:11:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i waunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypin, zabudowanych na cele mieszkaniowe (projekt uchwały Nr IV/27/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:12:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały Nr IV/27/2019) IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:15:00 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin (projekt uchwały Nr IV/28/2019). IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:29:52 Głosowanie nad zmianą załącznika Nr 1 i Nr 2w projekcie uchwały Nr IV/23/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 15:33:38 Głosowanie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza do projektu uchwały Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-01-29 16:10:06 Głosowanie nad zmianą w projekcie uchwały Nr IV/26/2019 - wysokość bonifikaty - 70 % w pierwszym roku, w drugim roku 60%, w trzecim roku 50%, w czwartym 40%, w piątym 30 %, w szóstym 20 % IV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-02-21 15:49:11 Głosowanie nad podjeciem uchwały w zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok. (Projekt uchwały Nr V/29/2019) V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-02-21 15:51:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027. (Projekt uchwały Nr V/30/2019) V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:10:11 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VI sesji Rady Miasta Rypin. VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:17:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rypin do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „ GEPARDII – transport niskoemisyjny. (Projekt uchwały Nr VI/31/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:23:04 Głosowanie nad podjeciem uchwały w zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok. (Projekt uchwały Nr VI/32/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:24:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027. (Projekt uchwały Nr VI/33/2019) VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-07 15:22:05 Głosowanie nad wprowadzeniem do budżetu kwoty 300 000 na koncepcję oraz program funkcjonalno użytkowy obwodnicy. VI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-03-25 14:12:12 Głosowanie nad zmianą porządku obrad: w pkt. 5 dodanie podpunktów: n) projekt uchwały sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji (Nr VII/48/2019); o) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/49/2019); p) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/50/2019); r) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/51/2019); s) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/52/2019); t) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do relizacji (Nr VII/53/2019). VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 14:14:01 Głosowanie nad porządkiem wraz z przegłosowanymi zmianami. VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 14:14:50 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z IV, V i VI sesji Rady Miasta. VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:17:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2019 rok. (projekt uchwały Nr VII/34/2019). VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:21:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin,( projekt uchwały Nr VII/35/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:22:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2015-2018”. ( projekt uchwały Nr VII/ 36/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:23:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022. (projekt uchwały Nr VII/37/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:24:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. (projekt uchwały Nr VII/38/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:26:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin. (projekt uchwały Nr VII/39/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:29:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze .( projekt uchwały Nr VII/40/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:30:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021. (projekt uchwały Nr VII/41/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:32:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018. (projekt uchwały Nr VII/42/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:45:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały Nr VII/44/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:46:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (projekt uchwały Nr VII/45/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:49:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr VII/46/2019 ) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:50:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr VII/47/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:01:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji. (Projekt uchwały NrVII/48/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:06:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/50/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:07:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/51/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:08:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/52/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:09:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/53/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:49:03 Głosowanie nad uzupełnieniem zmian budżetowych VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 15:35:46 Głosowanie nad podjęciem uchwły w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPS w Rypinie w 2018 roku (projekt uchwały Nr VII/43/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:04:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/48/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-03-25 16:05:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do realizacji(Projekt uchwały Nr VII/49/2019) VII sesja Rady Miasta za
2019-04-26 13:12:54 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:14:37 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Miasta Rypin. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:11:02 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 6 h - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 13:12:11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 7 - zapoznanie z oceną zasobów społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:01:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (projekt uchwały Nr VIII/54/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:03:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. (projekt uchwały Nr VIII/55/2019 ) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:05:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty (projekt uchwały Nr VIII/56/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:07:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr VIII/57/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:09:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/53/15 z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020 (projekt uchwały Nr VIII/58/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:18:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr VIII/59/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:19:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr VIII/60/2019) VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:21:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (Projekt uchwały Nr VIII/61/2019). VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-04-26 15:17:20 Głosowanie nad zmianami budżetowymi VIII sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2019-04-26 15:00:06 Głosowanie nad zmianą w uchwale Nr VIII/54/2018 - dołączenie "Ogólnego raportu o finansach gminy" VIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-11 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX sesji Rady Miasta Rypin IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 14:11:06 Głosowaniem nad przyjęciem protokołu z obrad VIII sesji Rady Miasta IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:16:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin . (Nr IX/62/2019 ) IX sesja Rady Miasta wstrzymał się
2019-06-11 15:36:33 Głosowanie nad podjęiem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2018 rok. (Nr IX/64/2019 ) IX sesja Rady Miasta wstrzymał się
2019-06-11 16:12:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie. (Nr IX/65/2019 ). IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:14:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały (Nr IX/66/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:15:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Klimatyzacja w budynku RCS w Rypinie (projekt uchwały Nr IX/67/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:16:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.. „ Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie” (projekt uchwały Nr IX/68/2019 ). IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:19:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziału pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego PK KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr IX/69/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:21:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych (projekt uchwały Nr IX/70/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:23:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„(Nr IX/71/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:24:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„ (Nr IX/72/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:34:06 Głosowanie nad uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr IX/73/2019 ) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:34:54 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (Nr IX/74/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 15:35:29 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2018 rok (projekt uchwały Nr IX/63/2019) IX sesja Rady Miasta za
2019-06-11 16:33:15 Głosowanie nad zmianami budżetowymi (zwiększenie o ogólną kwotę 2 568 zł IX sesja Rady Miasta za
2019-06-28 13:28:15 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:30:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwał (Nr XI/75/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:32:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zasobów budownictwa mieszkaniowego Gminy Miasta Rypin. (Nr XI//76/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:45:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XI/77/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:46:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (projekt uchwały Nr XI/78/2019) XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-06-28 13:44:31 głosowanie nad wprowadzzniem dodatkowych zmian budżetowych XI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:18:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:20:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołów IX, X i XI sesji Rady Miata Rypin XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:20:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w celu zapewnienia transportu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy z miejsca jego zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wielgiem oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym związanych (Nr XII/79/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:21:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie (Nr XII/80/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:22:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Nr XII/81/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:23:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin (Nr XII/82/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie do realizacji (Nr XII/84/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:27:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Nr XII/85/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:30:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego (Nr XII/86/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:31:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. ” Rozbudowa drogi powiatowej 2208 C – Starorypin – Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (Nr XII/87/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:53:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XII/88/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2019-09-03 16:54:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (Nr XII/89/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:56:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (Nr XII/90/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:57:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzaniem odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Rypin (ul. Mławska) w związku z przebudową chodników i ścieżki rowerowej (Nr XII/91/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:59:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w .św. Trójcy w Rypinie (Nr XII/92/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:00:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (Nr XII/93/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:02:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia wysokości opłat stosowanych na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym (Nr XII/94/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:19:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr XII/95/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 17:20:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr XII/96/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:25:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa w związku z realizacją projektu grantowego (Nr XII/83/2019) XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:14:56 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad (Zamiana projektu uchwały Nr XII/83/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach na projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa w związku z realizacją projektu grantowego. XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 14:16:58 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad 2 nowych projektow uchwał: p) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XII/95/2019, oraz r) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XII/96/2019 XII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-09-03 16:51:08 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych (wraz z poprawką) XII sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2019-09-03 16:52:27 Głosowanie na wprowadzeniem dodatkowej kwoty 124 000 zł na remont substancji mieszkaniowej dla RTBS XII sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2019-10-23 14:21:38 Głosowanie nd przyjęciem protokołu XII sesji RM XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 16:27:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:18:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:21:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin XIII sesja Rady Miasta Rypin przeciw
2019-10-23 17:24:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C-Szafarnia–Wąpielsk-Długie–Rypin (ul. Piaski) XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:28:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie do realizacji wraz z przedstawioną zmianą. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:30:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:48:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:50:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:08:51 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad: wprowadzenie dodatkowego punktu - 9 lit. g) podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:59:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 16:39:56 Głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie w składzie: radny Bartosz Sobierajski, Tomasz Szczęsny, Barbara Górecka - Przewodnicząca XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 18:04:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin- ul. Dworcowa polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego” XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 17:47:39 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:11:29 Wprowadzenie dodatkowego pkt. - 9 h - podjęcie uchwały Nr XIII/106/2019 XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:14:28 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt. 9a - projekt uchwały Nr XIII/97/2019 XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:18:02 Głosowanie nad przyjęciem całego porządku obrad (po przegłosowaniu wniosku radnego Furmana) XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-10-23 14:20:14 Głosowanie nad przyjęciem całego porządku obrad po zmianach. XIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 14:03:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki (Projekt uchwały Nr XIV/109/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:31:55 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dodatkowego punktu : 5 c/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki (Nr XIV/109/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:33:23 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIV sesji Rady Miasta po zmianach. XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:42:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (projekt uchwały Nr XIV/107/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-08 13:43:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019 -2027 ( projekt uchwały Nr XIV/108/2019) XIV sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 13:55:27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XV sesji Rady Miasta X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 13:59:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr XV/110/2019) X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-18 14:00:54 Głosowanie na dpodjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019 -2027 (projekt uchwały Nr XV/111/2019) X V sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:29:48 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XIII, XIV, XV sesji Rady Miasta Rypin XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:33:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:46:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:57:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:14:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:15:11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:26:07 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku odbrad XVI sesji - pkt. 3f- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020. (Projekt uchwały Nr XVI/117/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:26:45 Głosowanie nad wsprowadzeniem do porządku obrad XVI sesji dodatkowego punktu - pkt. 3 g - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 (Projekt uchwały Nr XVI/118/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:27:42 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad - pkt 3 h - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o. o. w Rypinie oraz objęcia z tego tytułu udziałów. (Projekt uchwały Nr XVI/119/2019) XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:17:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:18:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:20:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:28:43 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwględnionymi zmianami XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 18:13:09 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych (Po stronie dochodów : zwiększenie o 378 164, 23 zł; po stronie wydatków zwiększenie o 283 097, 57 zł. Łącznie zmniejszenie deficytu o kwotę 95 066, 66 zł XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 16:59:57 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad projektów uchwał od pkt. 3 b do pkt. 3 g. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:45:21 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w projekcie uchwały Nr XVI/113/2019 polegającej na poprawkach w podstawie prawnej oraz na zmianie w par. 1 pkt stawki na 23,08 zł i na zmianie w pkt. 7 a - na kwotę 0,82 zł. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-11-29 17:56:14 Głosowanie nad zmianą w projekcie uchwały Nr XVI/114/2019 polegającą na zmianie stawki w par. 1 pkt. 7 a) z kwoty 800 zł na 450 zł. XVI sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:12:33 Głosowanie nad przyjęciem porządku XVII sesji. XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:16:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/120/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:18:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały Nr XVII/121/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:19:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr XVII/122/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:20:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Nr XVII/123/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-03 14:22:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Nr XVII/124/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2019-12-03 14:23:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/125/2019) XVII sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2019-12-30 10:16:25 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XVI i XVII sesji Rady Miasta Rypin. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:35:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XVIII/126/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:43:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok. (projekt uchwały Nr XVIII/127/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:54:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2020 (projekt uchwały Nr XVIII/129/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:13:42 Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad pkt 5c - 5d. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 10:15:09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVIII sesji po zmianach. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:53:52 Głosowanie nad zmianą w harmonogramie zadań w Programie profilaktyki i rozwiązywania problamów alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla mista Rypin na rok 2020 polegająca na przesunięciu kwoty 500 zł z zadania Nr 2 do zadania Nr 24. XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2019-12-30 11:48:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin wraz ze zgłoszonymi poprawkami (Nr XVIII/128/2019) XVIII sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 14:24:50 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 15:06:58 głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok ( projekt uchwały Nr XIX/130/2020), XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-02-17 15:08:36 głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2020-2027 ( projekt uchwały Nr XIX/131/2020 ) XIX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:25:23 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Rypin na rok szkolny 2019/2020 ( projekt uchwały Nr XX/132/2020 ) XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:28:28 głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży , form zakresu tej pomocy , w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach ( projekt uchwały Nr XX/133/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:31:37 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2019 roku ( projekt uchwały Nr XX/134/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:34:47 głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019 ( projekt uchwały Nr XX/ 135/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:39:57 głosowanie nad projektem uchwały / w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2019 r. ( projekt uchwały Nr XX/136/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:44:28 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ( projekt uchwały Nr XX/137/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:47:28 głosowanie nad projeketem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin( projekt uchwały Nr XX/138/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin wstrzymał się
2020-04-02 13:51:18 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały ( projekt uchwały Nr XX/139/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:54:19 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie plebani ewangelicko - augsburskiej w Rypinie przy ul. Tadeusza Kościuszki ( projekt uchwały Nr XX/140/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:56:37 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja ( projekt uchwały Nr XX/141/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:59:28 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2020 rok ( projekt uchwały Nr XX/142/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:02:27 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin( projekt uchwały Nr XX/143/2020), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:06:17 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do objęcia linii kolejowej nr 33 Programem Kolejowym CPK ( projekt uchwały Nr XX/144/2020 ), XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:26:03 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XX/145 / 2020 ). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:28:55 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XX/146 /2020 ). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:11:57 Głosowanie nad zmianą w porządku obrad : wprowadzenie pkt. 3 lit. "o" - podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r. (XX/147/2020). XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:32:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r. (XX/147/2020) XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:15:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XX sesji po zmianach. XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 14:23:30 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-04-02 13:17:53 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XVII i XVII sesji XX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-05 12:06:44 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Rypin XXI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-05 12:21:41 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 ( projekt uchwały Nr XXI/148/2020) XXI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-05-29 12:06:43 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr XII/153/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodników i ścieżek rowerowych. (W pkt. 4e) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:09:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołów XX i XXI sesji. XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:08:44 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXII sesji po zmianach. XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:14:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C-Głowińsk – Głowińsk" (projekt uchwały Nr XXII/149/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:15:26 Głosowanie nad pdjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt uchwały Nr XXII/150/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:29:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXII/151/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:32:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027( projekt uchwały Nr XXII/152/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:19:06 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XXII sesja Rady Miasta za
2020-05-29 12:35:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodników i ścieżek rowerowych (Nr XII/153/2020) XXII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:10:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIII sesji XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:31:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2019 rok (Nr XXIII/155/2020). XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:32:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2019 rok (projekt uchwały Nr XXIII/156/2020) XXIII sesja Rady Miasta wstrzymał się
2020-06-19 13:05:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie miasta Rypin na rok szkolny 2020/2021 (projekt uchwały Nr XXIII/157/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:08:20 Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Rypin" (projekt uchwały Nr XXIII/158/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:09:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Rypin" (projekt uchwały Nr XXIII/159/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:12:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji (projekt uchwały Nr XXIII/160/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:13:30 Podjęie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2020 r. ( projekt uchwały Nr XXIII/161/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:14:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXIII/162 /2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:15:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXIII/163/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:08:54 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 12 h - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 13:53:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (Nr XXIII/164/2020) XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:12:50 Głosowanie nad podjęciem protokołu XII sesji Rady Miasta XXIII sesja Rady Miasta za
2020-06-19 12:17:09 Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin. (XXIII/154/2020) XXIII sesja Rady Miasta wstrzymał się
2020-06-19 13:52:06 Głosowanie nad wnioskiem radnego Murawskiego dot. dopisania w regulaminach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2 zapisu o treści: "Zabrania się przebywania na schodach wejściowych, murkach okalających i wnękach budynków szkolnych" XXIII sesja Rady Miasta za
2020-07-06 14:06:35 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXV sesji. XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:13:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr XXV/165/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:22:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok (projekt uchwały Nr XXV/166/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-06 15:23:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXV/167/2020) XXV sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 13:11:31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Rypin XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:24:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok. (Nr XXVI/168/2020) XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:26:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 (projekt uchwały Nr XXVI169/2020) XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-07-27 14:23:40 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych XXVI sesja Rady Miasta Rypin za
2020-09-08 14:25:18 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:29:24 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:34:54 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i sympatyków miasta Rypin z dnia 22.06.2020r. dot. wycofania uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23.10.2019r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta wstrzymał się
2020-09-08 14:37:24 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-09-08 14:38:26 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2020-10-07 14:11:31 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII sesji XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:12:49 głosowanie nad przyjęciem protokołów XXIII-XXVII sesji XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:57:30 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:02:54 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ronda XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:10:33 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg . XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:14:09 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Spokojnej zaczynającej się od nr domu 42A dot. remontu drogi publicznej i jej oświetlenia. XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:21:31 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:27:29 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 14:09:51 Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad w punkcie 7a projektu uchwały Nr XXVIII/174/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:24:22 zwiększenie środków na realizacje zadania pod nazwą "Przebudowa drogi Łączącej i Bohaterów Czerwca" do łącznej kwoty 67 tyś zł w tym roku 2020 r. 1000 zł a w roku 2021 r. 66 tyś zł. XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-10-07 15:26:26 zabezpieczenie środków w kwocie 10 tyś zł na zmianę planu miejscowego w rejonie ul. Bielawki XXVIII sesja Rady Miasta za
2020-11-30 13:26:41 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad. XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:28:44 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/180/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot.rejonu ul. Dworcowej i Mławskiej ) XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:31:50 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/181/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot. rejonu ul. Bielawki ), XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:34:10 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/182/2020w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:37:52 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/183/2020w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:39:31 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/184/2020zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg . XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:41:41 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/185/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizacje zadania pn. „ Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku „ XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:43:23 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/186/2020/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:45:08 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/187/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C – Głowińsk – Głowińsk „ XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:53:02 głosowanie na d projektem uchwały Nr XXIX/188/2020zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok, ( XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 14:01:39 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIX/189/2020/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027. XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:24:42 wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do działania w imieniu Rady Miasta Rypin w osobie radcy prawnego Jacka Cędrowskiego w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesionej w trybie nadzorczym na uchwałę nr XX/141/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3-Maja XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 13:51:29 wprowadzenie do planu inwestycyjnego zadania pod nazwą nabycie działki o wartości 34 tyś zł przy ul. Koszarowej oznaczonej nr geod 815/4 o pow. 0,1120 ha XXIX sesja RadyMiasta za
2020-11-30 14:04:26 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do działania w imieniu Rady Miasta Rypin w osobie radcy prawnego Jacka Cędrowskiego w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesionej w trybie nadzorczym na uchwałę nr XX/141/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3-Maja XXIX sesja RadyMiasta za
2020-12-29 13:19:39 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad XXX sesji, XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:21:11 głosowanie nad przyjęcie protokołów XXVIII i XXIX sesji, XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:39:36 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029( projekt uchwały Nr XXX/191/2020) XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:40:56 głosowanie całej uchwały budżetowej ( projekt uchwały Nr XXX/192/2020). XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:48:06 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2021( projekt uchwały Nr XXX/193/2020 ), XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:55:40 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok, (projekt uchwały Nr XXX/194/2020 ), XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 14:01:09 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 ( projekt uchwały Nr XXX/195/2020 ). XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 14:24:28 głosowanie nad projektem uchwały Nr XXX/196/2020 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą. XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:16:54 głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:53:57 głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie budżetu Miasta Rypin na ten rok w kwocie 50 tyś zł na remont substancji mieszkaniowej XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2020-12-29 13:59:52 głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie kwoty 261 tyś zł na usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin w 2021 roku XXX sesja Rady Miasta Rypin za
2021-01-29 14:13:00 głosowanie nad przyjęcie porządku obrad . XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:15:53 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin ( projekt uchwały Nr XXXI/197/2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:18:43 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży ( projekt uchwały Nr XXXI/198/2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:35:26 głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok ( projekt uchwały Nr XXXI/ 199 /2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:37:10 głosowanie nad projektem uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 ( projekt uchwały Nr XXXI/ 200 /2021), XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za
2021-01-29 14:33:17 1. wniosek o zwiększenie środków opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Mławską a ul. Dworcową na odcinku od ulicy 1 Maja do torów kolejowych o kwotę 6.400,00 zł. do łącznej wartości 20.400,00 zł 2. wniosek o zwiększenie środków opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Bielawki o kwotę 8.450,00 zł do łącznej wartości 18.450,00 zł. Łączna wartość zmian 14.850,00 zł XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta za